تنها

بیرون ز نقشـــــه ی غلط نابــــــــرادران
یوسف بزرگ می شود و غصه می خورد
این لکه های خون و همین پاره پیـــرهن
تقصیر گرگ می شود و غصه می خورد

/ 2 نظر / 21 بازدید
علی مظفر

اندیشه ما سترگ بود از اول دنیا ی قفس بزرگ بود از اول تقصیر خودش نبود یوسف شده بود چشمان زنانه گرگ بود از اول